Розділи сайта
Права профспілкової організації
Профспілки в особі своїх виборних органів і представників здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту
(ст. 38 Закону про профспілки та ст. 41 Закону України «Про охорону праці»).
Організаційною ланкою професійної спілки є первинна профспілкова організація, яка самостійно формує свою структуру на конкретному підприємстві, в установі, організації. Вона складається, як правило, із цехових профспілкових організацій та профспілкових груп.
Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їхні трудові, соціально-економічні права. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту виборні органи (профкоми)
(ч.ІІ ст. 16 Закону про профспілки).
Первинна профспілкова організація на підприємстві захищає колективні інтереси найманих працівників шляхом укладання колективного договору з роботодавцем.
Колективний договір регулює виробничі, трудові й соціально-економічні відносини й узгоджує інтереси працівників, власників та уповноважених ними органів
(ст. 10 і 12 Кодексу Законів про працю України та ст. 19 і 20
Закону про профспілки).
Профспілкова група - це організація працівників, які працюють в одному структурному підрозділі. Профспілковий груповий організатор - це профспілковий представник, який є близьким до людей, знає їхні потреби й запити, вміє донести ці проблеми до відома профспілкового комітету.