Розділи сайта
Витяг із закону України
ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ
ДІЯЛЬНОСТІ»
1.РОЗДІЛ І, стаття 2: «Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки».
РОЗДІЛ І, стаття 7: «Членами профспілок можуть бути :
•особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форми власності і видів господарювання; 
• у фізичної особи, яка використовує найману працю; 
• особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
• особи, які навчаються в навчальному закладі.
Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити.
Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина.
РОЗДІЛ І, стаття 12: «Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань, яке може привести до обмеження прав профспілок або перешкодити законному здійсненню їх статутної діяльності».
РОЗДІЛ І. стаття 13: «Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями».
РОЗДІЛ II, стаття 19: «Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян. Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем, органами державної влади та органах місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства».
2.РОЗДІЛ III, стаття 20\ «Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів у порядку встановленому законодавством».
РОЗДІЛ IV, стаття 40: «Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:
1)безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2)вимагати й одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, які належать даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях.
Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів. Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантують можливості для здійснення їх повноважень.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.Частина друга статті 41 в редакції Закону N02886-ІІІ (2886-14) від 13.12.2001.
Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).Частина третя статті 41 в редакції Закону № 2886-ІІІ (2886-14) від 13.12.2001.
Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я.
Частина четверта статті 41 в редакції Закону N0 2886-III (2886-14) від 13.12.2001.
Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях чи переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень.
Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N02886-ІІІ (2886-14) від 13.12.2001.На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації,надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця. (Статтю 6 доповнено частиною згідно із ЗакономМо2886-ІІІ (2886-14) від 13.12.2001).
За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, яка діє на підприємстві, установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.
За рахунок підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.